Spracúvanie osobných údajov a informovanie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Jiří Kopecký (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Zádvoří 153, 679 63 Velké Opatovice, e-mail: info@isaprio.cz, telefón: (+420) 770 772 472

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Zákonným základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sú vyžadované osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
Automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR vykonáva prevádzkovateľ. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najviac však 3 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, poskytujúce služby pre prevádzku e-shopu a iné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, poskytujúce marketingové služby.
Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb.

VI. Vaše práva

Podľa podmienok GDPR máte:
Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

 

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Obľúbené
Posledné navštívené Close
Zavrieť

Zavrieť
Navigácia
Kategória
Close V ponuke máme ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať.